obvestila

3.8.2024 spreminjamo Posebne pogoje za uporabo storitve VALÚ Moneta, ki so v čistopisu objavljeni tukaj. Vsi, ki se s spremembami ne strinjate, lahko v roku 60 dni od datuma obvestila odstopite od pogodbe za uporabo storitve VALÚ Moneta, skladno s poukom na dnu obvestila.

Spremembe zajemajo predvsem dopolnila vezana na zahteve Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) ter posodobitev izrazoslovja.

Spremembe so predvsem v točkah 2.18, 4.10, 4.11 in 8.3, ki vključujejo:

2.18 - definicija OTZ, kot kratica, ki pomeni oceno tveganja stranke, skladno z ZPPDFT-2,

4.10 in 4.11: Določajo merila za oceno tveganja stranke glede na zakonodajo o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2). Opredeljujejo postopke za preverjanje strank, nadzor tveganj in merila za prekinitev poslovnih razmerij.

8.3.: Skladno z zakonom je dodana podlaga za zbiranje podatkov za namen ugotovitve politične izpostavljenosti vsake fizične osebe, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Celotna vsebina navedenih pogojev je v sledi spremembah dostopna tukaj.

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?

Za obstoječe uporabnike storitve VALÚ Moneta, ki se s spremenjenimi Posebnimi pogoji za uporabo storitve VALÚ Moneta ne strinjajo, pa velja, da lahko do uveljavitve sprememb brez plačila nadomestila odstopijo od pogodbe za uporabo storitve VALÚ Moneta.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami pogojev lahko naročniki pokličejo na operaterjevo brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah operaterja.

Celotno besedilo, ki si ga lahko shranite, je na voljo v pdf obliki.

Z dnem 1. 1. 2024 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2022/612 spreminjata veleprodajni medoperaterski ceni za prenos podatkov v EU gostovanju in za dohodne klice. Zaradi spremembe veleprodajnih cen bomo količine za brezplačen prenos podatkov, ki so pri paketih z odprtim prenosom podatkov zajete v pravično rabo znotraj EU gostovanja, pri nekaterih tarifah povišali. Hkrati bomo 1. 1. 2024 znižali višino maloprodajnih pribitkov:

 • za reguliran prenos podatkov v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 1,891 EUR/GB (trenutno znašajo 2,2 EUR/GB),
 • za regulirana odhodna sporočila MMS v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 0,00185 EUR/MMS (trenutno znašajo 0,0022 EUR/MMS),
 • za regulirane dohodne klice v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 0,00244 EUR/min (trenutno znašajo 0,005 EUR/min). 

Vsi zneski pribitkov vključujejo DDV.

Obstoječe in nove količine pravične rabe za prenos podatkov v EU/EEA gostovanju:

Paket Trenutna količina [MB] Količina od 1.1.2024 dalje [MB]
drzni bob 9317 10820
hit bob+ 7453 8655
legendarni bob 9319 10822
magični bob 12118 14072
vip bob 10250 11903

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Celotno obvestilo, ki si ga lahko shranite, je na voljo za prenos v pdf obliki.

10. 8. 2023 spreminjamo pogodbene pogoje naročniških pogodb. Vsi, ki se s spremembami ne strinjate, lahko v roku 60 dni od datuma obvestila odstopite od naročniške pogodbe skladno s poukom na dnu obvestila.

Naši pogoji so bili posodobljeni in usklajeni tako, da odražajo spremembe na področju zakonodaje elektronskih komunikacij in varstva potrošnikov ter dosedanjo medsebojno prakso v našem naročniškem razmerju. Posodobili smo jezik in strukturo naših pogojev, da bi zagotovili usklajenost s komunikacijskimi smernicami A1 in zagotovili njihovo nadaljnjo preglednost, jasnost in enostavnost za uporabo. 

Povzetek vsebinskih sprememb je predstavljen spodaj, pri čemer pa se s spremembami v celoti lahko seznanite tako, da preberete nove spremenjene pogoje. Spremenjeni pogoji so dostopni v čistopisu in v obliki sledi spremembam.

Glede na navedeno bomo prilagodili pogodbene pogoje kot je povzeto v nadaljevanju:

a)    Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike. Spremembe, dopolnitve, opisi in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, dopolnitve, opise in uskladitve ter je dostopen tukaj , in sicer: 
 •  spreminjamo in dodajamo opredelitve izrazov (npr. A1 Explore TV vmesnik, terminalska oprema), ne relevantne so brisane (npr. Kodeks);
 • spreminjamo določbe v zvezi z dokazili za sklenitev naročniškega razmerja (ne smejo biti starejša od 3 mesecev (prej en mesec));
 • drugače urejamo pravice in obveznosti v zvezi z dostopnostjo elektronskih komunikacijskih storitev, vzpostavitvijo sistemov upravljanja in dodajamo priporočila za primer odvisnosti delovanja elektronskih komunikacijskih storitev od delovanja tistega dela omrežja, za katerega ste odgovorni;
 • usklajujemo določbe glede prenosljivosti in zamenjave izvajalca;
 • dopolnjujemo nasvete o namestitvi protivirusne in druge zaščite, priporočila o uporabi elektronskih komunikacijskih storitev in opreme ter določbe v zvezi s tveganji nepooblaščene uporabe vaše identifikacije, v primeru uničenja, izgube ali kraje terminalske opreme in SIM kartice;
 • dopolnjujemo določbe v zvezi z odškodninsko odgovornostjo ter  načelom normalne in običajne uporabe s pripadajočimi ukrepi;
 • dopolnjujemo določbe glede višje sile;
 • do sedaj veljavni pomen določb glede kršitev naročniške pogodbe in postopka prenehanja naročniške pogodbe razširjamo in dopolnjujemo;
 • posodabljamo določbe glede kanalov za izmenjavo naročniške dokumentacije (primarna je elektronska pošta, vključno s pošiljanjem elektronskega računa);
 • dodajamo določbe glede blaga z digitalnimi elementi, povračila (izvensodnih in sodnih) stroškov v primeru, če nam terminalske opreme ne vrnete v dogovorjenem roku ter določbe v zvezi s prilagoditvijo terminalske opreme novim tehničnim značilnostim omrežja;
 • dopolnjujemo opis spremljanja in nadzora porabe storitev;
 • usklajujemo določbe v zvezi z že prej obstoječo pravico do ugovora in spora pred agencijo;
 • v okviru že do sedaj veljavnega pomena splošnih pogojev v skladu z enotnimi komunikacijskimi smernicami A1 ter dosedanjo prakso opisujemo ter urejamo postopek in pravice ter obveznosti v zvezi s spremembami pogodbenih pogojev; 
 • urejamo določbe v zvezi z omejevanjem ali preprečevanjem uporabe elektronskih komunikacijskih storitev; 
 • spreminjamo določbe v zvezi z načinom obdelave osebnih podatkov ter vašimi pravicami v zvezi s tem, ki so določene v Politiki varstva osebnih podatkov.

b)    Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev. Spremembe, dopolnitve, opisi in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, dopolnitve, opise in uskladitve ter je dostopen tukaj, in sicer:
 • spreminjamo opredelitev mobilnih storitev;
 • dodajamo določbe v zvezi z FWBA storitvijo (fixed wireless broadband access); 
 • dodajamo določbo glede začetka uporabe mobilnih storitev;
 • dopolnjujemo dejavnike, ki vplivajo na hitrost prenosa podatkov, in ukrepe za razumno upravljanje prometa; 
 • posodabljamo določbe glede kakovosti dostopa do odprtega interneta in s tem povezanimi pravicami;
 • usklajujemo določbe glede nedelovanja ali slabšega delovanja mobilnih storitev;
 • dopolnjujemo določbe v zvezi z gostovanjem.

c)    Posebni pogoji za izvajanje bob storitev.  Spremembe, dopolnitve, opisi in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, dopolnitve, opise in uskladitve ter je dostopen tukaj, in sicer:
 • spreminjamo in dopolnjujemo opredelitve izrazov (npr. vsebinske določbe so iz opredelitev prestavljene v ustrezne določbe posebnih pogojev; dodana definicija »storitev moj bob«; dopolnjene oziroma popravljene posamezne opredelitve);
 • posodobljene določbe v zvezi z različnimi načini obveščanja in komunikacije;
 • usklajujemo določbe glede identifikacije bob predplačnika (s PUK številko in bob SIM kartico);
 • posodabljamo načine polnjenja bob računa; 
 • urejamo določbe glede vpogleda v opravljene bob storitve v storitvi moj bob ter v zvezi z izpisom klicanih številk (razčlenjen račun za bob predplačnike ni na voljo);
 • dodajamo določbo v zvezi s polnjenjem bob računa, ki je omogočeno le za cele zneske in v vrednosti najmanj 1 EUR;
 • posodabljamo postopek pred iztekom 90-dnevnega obdobja oz. 270-dnevnega obdobja, v katerem bob predplačnik ni opravil polnitve;
 • usklajujemo določbe glede prenosljivosti telefonske številke k drugemu operaterju;
 • usklajujemo določbe v zvezi z vračilom dobroimetja v primeru prenehanja bob naročniške pogodbe oziroma prenosa telefonske številke k drugemu operaterju z opisom postopka, po katerem bob predplačnik vračilo zahteva;
 • usklajujemo določbe v zvezi s pravico do odstopa od naročniške pogodbe v 14-dnevnem odstopnem roku;
 • posodabljamo določbe glede možnosti spremljanja porabe bob storitev.


Naročniki, na katere se navedene spremembe naročniških pogojev nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo skladno s 192. členom ZEKom-2 pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), pri čemer pa morajo poravnati zapadle in neplačane obveznosti. 
Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami naročniških pogojev lahko naročniki pokličejo na operaterjevo brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 068 680 680 ali na info@bob.si.
Celotno obvestilo, ki si ga lahko shranite, je na voljo za prenos v pdf obliki
 

Z dnem 9. 8. 2023 se bodo količine minut in SMS sporočil v Sloveniji in EU/EEA gostovanju zvišale v neomejeno. Sprememba velja na naročniških pogovornih paketih bob 5ka, hit bob, drzni bob, magični bob in vip bob. Nekaterim paketom se bo tudi povišala količina prenosa podatkov v Sloveniji. Na paketu bob 5ka se bodo količine povečale iz sedanjih 500 MB na 1 GB, na paketu drzni bob iz 70 GB na 90 GB ter na paketu magični bob iz 100 GB na 150 GB prenosa podatkov v Sloveniji. Cene paketov ostajajo nespremenjene.

Z istim dnem se zviša tudi hitrost prenosa podatkov na bob LTE opciji in sicer iz hitrosti 100/50 Mbit/s na hitrost do 1000/100 Mbit/s. Opcija bo tudi preimenovana iz bob LTE opcije v bob LTE/5G opcijo, saj bo omogočala 5G hitrosti prenosa podatkov.

Hkrati se z 9. 8. 2023 naročniški paket magični bob umika iz aktualne ponudbe. Sklenitev naročnine in menjava paketa na magični bob tako ne bo več mogoča. Uporabniki, ki bodo na 9. 8. 2023 imeli paket aktiviran, ga bodo lahko še naprej nemoteno uporabljali.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si

Spremembe hitrosti prenosa podatkov na bob 5G opcija (2. 03. 2023)

Z dnem 2. 4. 2023 se zvišajo hitrosti prenosa podatkov na bob 5G opciji in sicer iz sedanjih 450/100 Mbit/s na 1000/100 Mbit/s. Cena opcije ostaja nespremenjena.
Hitrost bo samodejno povišana za nove kot za obstoječe naročnike bob 5G opcije na dan 2. 4. 2023.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Obvestilo o brezplačnem gostovanju na prizadetih območjih Turčije in Sirije (6. 02. 2023)

Med 6. 2. 2023 in 28. 2. 2023 naročnikom bob omogočamo brezplačne storitve gostovanja na prizadetih področjih Turčije in Sirije (klici, sporočila in prenos podatkov).

Stroški opravljenih storitev v Turčiji in Siriji bodo obračunani na računu, zato prosimo naše uporabnike, da podajo reklamacijo računa, ki bo tudi odobrena. Prav tako bodo še vedno delovale finančne blokade pri prenosu podatkov v tujini. V primeru, da se blokada izvede, jo lahko izključite in še naprej uporabljate prenos podatkov na prizadetih območjih.

Če bomo zaznali zlorabe glede rabe storitev, si pridržujemo pravico opozoriti uporabnika in / ali obračunati storitve po ceniku.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

S 01.01.2023 se spreminjajo pogodbeni pogoji naročniške pogodbe vsem BOB naročnikom, ki jih zavezujejo.

Zaradi sprejema ZEKom-2 se v zvezi z uveljavljanjem sprememb pogodbenih pogojev družbe A1 Slovenija, d. d. po novem ZEKom-2 predčasno spreminjajo nekatera, v nadaljevanju opredeljena določila splošnih pogojev. Pojasnjujemo, da bomo celotno prilagoditev Splošnih pogojev skladno s 318. členom ZEKom-2 prilagodili določbam ZEKom-2 v devetih mesecih od uveljavitve navedenega zakona torej do 10.8.2023.

S ciljem nadaljnjega zagotavljanja visokokakovostnih telekomunikacijskih storitev prilagodili splošne pogoje poslovanja in spremenili cenik zaradi reguliranih pogojev za EU gostovanje, kot je podrobneje navedeno v nadaljevanju:

   
 • Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje  

  Z 1. 1. 2023 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2022/612 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju. Zaradi spremembe veleprodajne cene, bomo količine za brezplačen prenos podatkov, ki so pri paketih z odprtim prenosom podatkov zajete v pravično rabo znotraj EU gostovanja, pri nekaterih tarifah povišali. Hkrati bomo s 1. 1. 2023 znižali višino maloprodajnih pribitkov:

  • za reguliran prenos podatkov v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 2,2 EUR/GB (trenutno znašajo 2,44 EUR/GB),
  • za regulirana odhodna sporočila MMS v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 0,0022 EUR/MMS (trenutno znašajo 0,0024 EUR/MMS).
   

  Vsi zneski pribitkov vključujejo DDV.

  Obstoječe in nove količine pravične rabe za prenos podatkov v EU/EEA gostovanju:

  Paket Trenutna količina [MB] Količina od 1.1.2023 dalje [MB]
  legendarni bob 8.387 9.319
  magični bob 10.906 12.118
  hit bob+ 6.708 7.453
  VIP bob 9.225 10.250
   hit bob 6.144 7.168
  drzni bob 8.386 9.317
 

Če se obstoječi naročnik, za katerega veljajo pravice iz 192. člena ZEKom-2, s predlaganimi spremembami pogodbenih pogojev ne strinja, lahko v roku 60 dni od prejema obvestila odstopi od naročniške pogodbe. Če naročnik izkoristi možnost odstopa od pogodbe, mu ni treba plačati kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil). Prejšnji stavek ne vključuje morebitnih zapadlih in neplačanih obveznosti naročnikov.

Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Pdf besedila lahko prenesete tukaj

Obvestilo o vzdrževalnih delih (11. 11. 2022)

Zaradi vzdrževalnih del na IT sistemih bodo predvidoma od sobote 12.11. od 21h do nedelje 13.11. do 24h motene nekatere bob storitve.

V tem času bo moteno:

 • Sklepanje mobilnih naročniških paketov.
 • Urejanje sprememb prek portala ali aplikacije moj bob.
 • Elektronsko polnjenje predplačniškega računa.
 • Opravljanje nekaterih sprememb na naročniškem razmerju ter plačevanje računov.
 • Vklapljanje ali izklapljati nekaterih bob opcij ter storitev.
 • Vklapljanje nekaterih storitev prek SMS sporočil ali drugih kanalov.

Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

V Uradnem listu RS je bil objavljen novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki je stopil v veljavo 10. 11. 2022.

ZEKom-2 prinaša marsikatero novost, glavni namen pa je v ospredje postaviti pravice končnih uporabnikov. Kot operater smo prilagodili določene postopke in procese ter ukinili nekaj administrativnih stroškov (prekinitev pogodbe, prenos številke,...), ki otežujejo prehod končnih uporabnikov k drugim operaterjem. Od tega datuma dalje bo v skladu z novo zakonodajo potencialni uporabnik pred sklepanjem vsake nove naročniške pogodbe prejel povzetek pogodbe.

Novi ZEKom-2, Zakon o elektronskih komunikacijah, najdete tukaj.

Za bob bo izvedena ustrezna implementacija določb ZEKom-2 skladno z roki, kot jih ta predvideva. V nadaljnjih šest mesecih je predviden sprejem obveznih podzakonskih aktov in splošnih aktov, ki jih bomo tudi ustrezno implementirali skladno z njihovimi določili, ko bodo ti uveljavljeni. Bob bo svoje splošne pogoje prilagodil določbam ZEKom-2 v devetih mesecih po njegovi uveljavitvi, kot to zahteva 318. člen ZEKom-2.

Spremembe količin prenosa podatkov na naročniških pogovornih paketih (8. 11. 2022)

Z dnem 1. 12. 2022 se bodo zvišale količine prenosa podatkov na naročniških pogovornih paketih legendarni in vip bob. Na paketu legendarni bob se bodo količine povečale iz sedanjih 60 GB na 100 GB, na paketu vip bob iz 15 GB na 80 GB prenosa podatkov v Sloveniji. Cene paketov ostajajo nespremenjene.

Naročnikom paketov legendarni in vip bob bo količina samodejno povišana na dan 1. 12. 2022.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Obvestilo o vzdrževalnih delih (28. 10. 2022)

Zaradi vzdrževalnih del na IT sistemih bodo predvidoma od sobote 5.11. od 21:00 do nedelje 6.11 do 23:59 motene nekatere bob storitve.

V tem času bo moteno:

 • Sklepanje mobilnih naročniških paketov.
 • Urejanje sprememb prek portala ali aplikacije moj bob.
 • Elektronsko polnjenje predplačniškega računa.
 • Opravljanje nekaterih sprememb na naročniškem razmerju ter plačevanje računov.
 • Vklapljati ali izklapljati nekaterih bob opcij ter storitev.
 • Vklapljati nekaterih storitev prek SMS sporočil ali drugih kanalov.

Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Postopna ukinitev tiskanega računa (18. 08. 2022)

Obveščamo, da prehajamo na digitalni način poslovanja pri bob naročnikih. Naročnikom tiskanega računa bomo postopoma spremenili tip računa v spletni račun tako, da ta ne bo več poslan preko pošte pač pa bo viden v portalu in aplikaciji moj bob. O spremembi in možnosti ohranitve tiskanega računa bodo tisti naročniki, pri katerih bo ta sprememba izvedena, obveščeni vsaj en mesec pred spremembo prek SMS sporočila. Po spremembi bodo ti naročniki svoje račune lahko pregledovali preko portala ali aplikacije moj bob, kjer bo možno urediti tudi spremembo načina pošiljanja računa. Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Obvestilo o zaključku brezplačnih storitev v Ukrajini (9. 06. 2022)

30. 6. 2022 se zaključi obdobje, v katerem bob naročnikom omogočamo brezplačne klice iz mobilnega omrežja na vsa mobilna in fiksna omrežja v Ukrajini ter brezplačne storitve gostovanja v Ukrajini (klici, sporočila in prenos podatkov).

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Dne 1. 7. 2022 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2022/612 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov, odhodne klice in odhodna SMS sporočila v EU gostovanju. Zaradi spremembe veleprodajne cene, bomo količine za brezplačen prenos podatkov, ki so pri paketih z odprtim prenosom podatkov zajete v pravično rabo znotraj EU gostovanja, pri nekaterih tarifah povišali. Hkrati bomo 1. 7. 2022 znižali višino maloprodajnih pribitkov:

 • za reguliran prenos podatkov v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 2,44 EUR/GB (trenutno znašajo 3,05 EUR/GB),
 • za regulirane odhodne klice v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 0,027 EUR/min (trenutno znašajo 0,03904 EUR/min),
 • za regulirana odhodna sporočila SMS v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 0,005 EUR (trenutno znašajo 0,0122 EUR),
 • za regulirana odhodna sporočila MMS v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 0,0024 EUR/MMS (trenutno znašajo 0,003 EUR/MMS).

Vsi zneski pribitkov vključujejo DDV.

Obstoječe in nove količine pravične rabe za prenos podatkov v EU/EEA gostovanju:

          Paket   Trenutna meja pravične rabe    Meja pravične rabe od 1.7.2022
magični bob 8.725 10.906
hit bob+ 5.366 6.708
VIP bob 7.380 9.225
hit bob 5.366 6.144
drzni bob 6.709 8.386
legendarni bob 6.710 8.387
 

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Spremembe količin prenosa podatkov na predplačniških in naročniških pogovornih paketih (30. 05. 2022)

Z dnem 1. 7. 2022 se zvišajo količine prenosa podatkov na naročniških pogovornih paketih hit, drzni in magični bob. Količine prenosa podatkov se bodo povečale tudi na predplačniških pogovornih paketih hit in drzni bob. Na paketu hit bob se bodo količine povečale iz sedanjih 6 GB na 7 GB, na paketu drzni bob iz 55 GB na 70 GB in na paketu magični bob iz 75 GB na 100 GB prenosa podatkov v Sloveniji. Cene paketov ostajajo nespremenjene. Spremembe veljajo tako za nove kot za obstoječe bob naročnike in predplačnike.

Obstoječim naročnikom paketov hit, drzni ali magični bob bo količina samodejno povišana na dan 1. 7. 2022. Bob predplačniki, ki uporabljajo zakup hit ali drzni bob, bodo višje količine prejeli z naslednjo aktivacijo zakupa po tem datumu.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Obvestilo o brezplačnih klicih in gostovanju v Ukrajini (1. 03. 2022)

Od 24. 2. 2022 smo bob naročnikom omogočili brezplačne klice iz mobilnega omrežja na vsa mobilna in fiksna omrežja v Ukrajini. V tem času zagotavljamo tudi brezplačne storitve gostovanja v Ukrajini (klici, sporočila in prenos podatkov).

Stroški opravljenih storitev z Ukrajino bodo obračunani na računu, h kateremu bo izdan dobropis za te storitve. V primeru že izdanih računov, kjer dobropis ni dodan, vas prosimo, da podate reklamacijo računa, ki bo tudi odobrena.
Če bomo zaznali zlorabe glede rabe storitev, si pridržujemo pravico opozoriti uporabnika in / ali obračunati storitve po ceniku.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

1. 1. 2022 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/920 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju. Ta se s 3,00 EUR zniža na 2,50 EUR. Zaradi spremembe veleprodajne cene bomo količine prenosa podatkov, ki so zajete v pravično rabo znotraj EU gostovanja, pri nekaterih tarifah spremenili. Hkrati bomo znižali tudi višino maloprodajnih pribitkov za prenos podatkov v EU gostovanju, ki bodo od 1. 1. 2022 znašali 3,05 EUR/GB (trenutno znašajo 3,66 EUR/GB) ter višino maloprodajnih pribitkov za poslana sporočila MMS v EU gostovanju, ki bodo od 1. 1. 2022 znašali 0,003 EUR/MMS (trenutno znašajo 0,0036 EUR/MMS). Vsi zneski vključujejo DDV.

 

Obstoječe in nove količine pravične rabe prenosa podatkov v EU/EEA gostovanju:

          Paket   Trenutna meja pravične rabe    Meja pravične rabe od 1.1.2022
magični bob 8.388 8.725
hit bob+ 4.471 5.366
VIP bob 6.150 7.380
hit bob 4.471 5.366
drzni bob 5.591 6.709
legendarni bob 5.530 6.710
 

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Spremembe količin prenosa podatkov na predplačniških in naročniških pogovornih paketih (25. 11. 2021)
Z dnem 25. 11. 2021 se zvišajo količine prenosa podatkov na naročniških pogovornih paketih hit, drzni in magični bob. Količine prenosa podatkov se bodo povečale tudi na predplačniških pogovornih paketih hit in drzni bob. Na paketu hit bob se bodo količine povečale iz sedanjih 5 GB na 6 GB, na paketu drzni bob iz 35 GB na 55 GB in na paketu magični bob iz 50 GB na 75 GB prenosa podatkov v Sloveniji. Cene paketov ostajajo nespremenjene. Spremembe veljajo tako za nove kot za obstoječe bob naročnike in predplačnike.
 
Obstoječim naročnikom paketov hit, drzni ali magični bob bo količina samodejno povišana na dan 25. 11. 2021. Bob predplačniki, ki uporabljajo zakup hit ali drzni bob, bodo višje količine prejeli z naslednjo aktivacijo zakupa po tem datumu.
 
Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.
 
Obvestilo o omogočenem dostopu do 5G omrežja za bob uporabnike (8. 09. 2021)

Obveščamo vas, da je vsem bob uporabnikom, od 8. septembra dalje omogočen dostop dobrezžičnega mobilnega omrežja 5G, ki deluje s pomočjo radijskih valov v višjih frekvenčnih pasovih in prinaša najhitrejšo izkušnjo mobilnega interneta. Dostop do omrežja 5G je brezplačen, na vseh naročniških in predplačniških pogovornih bob paketih ter omogoča prenos podatkov do 50/10 mbps.

Za uporabo najhitrejšega omrežja 5G potrebujete:

 • pametni telefon, ki omogoča povezavo v omrežje, in
 • kartico USIM.
Obvestilo o obveznem vnosu kode PIN pri plačilih z VALÚ Moneto (31. 08. 2021)

Obveščamo vas, da bo pri plačilih z VALÚ Moneto od predvidoma 1. oktobra dalje obvezen vnos kode PIN.

Vnos PIN pri plačilih z VALÚ Moneto lahko uredite tako, da v mobilni telefon enostavno vtipkate ukazni niz *134*izbrani PIN*1# (npr. *134*1234*1#, če želite, da je 1234 vaše numerično geslo) in potrdite tipko za klic. Uporabniki bob-a lahko kodo VALÚ Moneta PIN vključite tudi v spletnem portalu moj bob.

Pri plačilih s kodo boste torej od omenjenega datuma morali v mobilni telefon vtipkati *180*6-mestna koda*PIN# in potrditi s tipko za klic. Pri plačilih s klicem na številko 180 pa boste PIN vnesli v POS-terminal. Izjeme, kjer vam tudi po tem datumu ne bo treba uporabiti PIN-a, pa so plačila na parkomatih, polnitve denarnice VALÚ in Urbane ter nakup vozovnice LPP.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 31. 12. 2020 izstopilo iz Evropske unije in EEA območja, zaradi česar je za to in povezana območja (Gibraltar, Isle of Man, Jersey, Guernsey) – v nadaljevanju ZK - prenehala veljati EU regulacija za gostovanje znotraj EU/EEA območja kot tudi EU regulacija za mednarodne klice iz Slovenije v druga območja EU/EEA.

Posledično vas obveščamo, da od 1. 4. 2021 gostovanje v ZK in povezanih območjih ni več vključeno v gostovanje kot v domačem omrežju oz. v pravila pravične rabe, ki so del Posebnih pogojev za izvajanje mobilnih storitev.

Storitve gostovanja in mednarodnih klicev v ZK se od 1. 4. 2021 obračunavajo skladno z vsakokrat veljavnim cenikom. S 1. 4. 2021 za storitve gostovanja v ZK to pomeni, da se obračunavajo po pogojih in cenah za nepartnerska omrežja, z izjemo omrežij Vodafone (GBRVF, 23415) in Telefonica O2 (GBRCN, 23410), kjer se storitve obračunavajo po pogojih in cenah za omrežja svetovnih partnerjev. Pri mednarodnih storitvah pa s 1. 4. 2021 to pomeni, da se klici in sporočila iz omrežja A1 Slovenija v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske obračunavajo po cenah in pogojih za svetovne partnerje, v povezana območja (Gibraltar, Isle of Man, Jersey, Guernsey), pa po cenah in pogojih za ostali svet.

Z namenom zaščite naših uporabnikov pred visokimi stroški v gostovanju s 1. 4. 2021 uvajamo, poleg trenutne limite pri 50 EUR, še dodatno finančno limito pri 200 EUR. Uporabnik, ki bo nadaljeval z uporabo mobilnih podatkov tudi po omejitvi pri 50 EUR oz. si bo le to odstranil, se mu bo prenos podatkov v gostovanju ponovno zaustavil pri dosegu zneska 200 EUR, prejel pa bo tudi opozorilni SMS. To limito je možno trajno ali začasno odstraniti s klicem na brezplačno številko 068 680 680 (+38668680680 iz tujine). Uporabnikom, ki bodo imeli na 1. 4. 2020 privzeto limito 50 EUR onemogočeno ali povišano na 150 EUR ali več, dodatne limite pri 200 EUR ne bomo vključili samodejno, lahko pa naročnik zahteva vklop s klicem na brezplačno številko 068 680 680. Vsi navedeni zneski ne vsebujejo DDV.

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?
Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, v roku 30 dni od uveljavitve spremembe oz. najkasneje do vključno 31. 3. 2021 odstopite od naročniške pogodbe. To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Več informacij o spremembah je na voljo na številki 068 680 680.

obvestilo o poskusih zlorabe (11. 01. 2021)

v zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. svetujemo tudi, da uporabniki na mobilne telefone ne prenašajo neznanih ali sumljivih aplikacij. o zaznanih oblikah poskusov zlorab obvešča tudi nacionalni odzivni center SI-CERT.

Sprememba višine pribitkov za dohodne klice v EU gostovanju (15. 12. 2020)

1. 1. 2021 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2020/2082 spreminja cena pribitkov za dohodne klice v EU gostovanju. Ta se z 0,0079 EUR/min zniža na 0,0076 EUR/min. Višina maloprodajnih pribitkov za dohodne klice v EU gostovanju bo tako od 1. 1. 2021 znašala 0,009272 EUR/min (trenutna znaša 0,009638 EUR/min) z DDV.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si

1. 1. 2021 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/920 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju. Ta se s 3,50 EUR zniža na 3,00 EUR. Zaradi spremembe veleprodajne cene bomo količine prenosa podatkov, ki so zajete v pravično rabo znotraj EU gostovanja, pri nekaterih tarifah spremenili. Hkrati bomo znižali tudi višino maloprodajnih pribitkov za prenos podatkov v EU gostovanju, ki bodo od 1. 1. 2021 znašali 3,66 EUR/GB (trenutno znašajo 4,27 EUR/GB) ter višino maloprodajnih pribitkov za poslana sporočila MMS v EU gostovanju, ki bodo od 1. 1. 2021 znašali 0,0036 EUR/MMS (trenutno znašajo 0,00417 EUR/MMS). Vsi maloprodajni zneski vključujejo DDV.

 

Obstoječe in nove meje pravične rabe prenosa podatkov v EU/EEA gostovanju:

          Paket   Trenutna meja pravične rabe    Meja pravične rabe od 1.1.2021
magični bob 6.230  8.388
hit bob+  3.833  4.471
VIP bob 5.272 6.150
hit bob  3.833 4.471
drzni bob  4.792   5.591
 

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si

Obvestilo o vzdrževalnih delih (20. 10. 2020)

Zaradi vzdrževalnih del na IT sistemih bodo predvidoma od torka 20. 10. 23:59 do srede 21. 10. 3:00 ter od srede 21. 10. 2020 23:59 do četrtka 22. 10. 3:00 motene nekatere bob storitve.

V tem času tako ne bo možno:

 • Spreminjati ali sklepati mobilnih naročniških paketov.
 • Dostopati do portala ali aplikacije moj bob.
 • Elektronsko polnjenje predplačniškega računa.
 • Uporaba storitve Pay365 in Valu Moneta.
 • Opravljati nekaterih sprememb na naročniškem razmerju ter plačevanje računov.
 • Vklapljati ali izklapljati nekaterih bob opcij ter storitev.
 • Vklapljati nekaterih storitev prek SMS sporočil ali drugih kanalov.

Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Obvestilo o vzdrževalnih delih (9. 10. 2020)

Zaradi vzdrževalnih del na IT sistemih bodo predvidoma od sobote 10. 10. 2020 20:30 do nedelje 11. 10. 2020 9:00 motene nekatere bob storitve.

V tem času tako ne bo možno:

 • Spreminjati ali sklepati mobilnih naročniških paketov.
 • Dostopati do nekaterih informacij v portalu ali aplikaciji moj bob.
 • Opravljati nekaterih sprememb na naročniškem razmerju ter plačevanje računov.
 • Vklapljati ali izklapljati nekaterih bob opcij ter storitev.
 • Vklapljati nekaterih storitev prek SMS sporočil ali drugih kanalov.

Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Obvestilo o spremembi pogojev (15. 09. 2020)

S 15. 10. 2020 se spreminjajo Posebni pogoji za izvajanje predplačniških storitev in sicer se ureja način obveščanja predplačniških uporabnikov bob, v katerih se dodaja točka 13, ki pravi:

A1 lahko bob predplačniškega uporabnika obvešča o možnostih upravljanja predplačniškega razmerja preko SMS, MMS sporočil in/ali v mobilni aplikaciji moj bob. A1 lahko bob lahko predplačniškega uporabnika obvešča o vseh možnostih polnjenja računa (Pay365, Moneta, Valu, preko trajnikov, ki jih zagotavljajo zunanji ponudniki, ...).  A1 lahko bob predplačniškega uporabnika obvešča tudi o možnostih uporabe spletnega portala moj bob in mobilne aplikacije moj bob.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličite na 068 680 680 ali obiščete www.bob.si.

Obvestilo o vzdrževalnih delih (4. 06. 2020)

Zaradi vzdrževalnih del na IT sistemih bodo predvidoma od petka 5. 6. 2020 18:00 do nedelje 7. 6. 2020 23:59 motene nekatere bob storitve.

V tem času tako ne bo možno:

 • Spreminjati ali sklepati mobilnih naročniških paketov.
 • Dostopati do nekaterih informacij v portalu ali aplikaciji moj bob.
 • Opravljati nekaterih sprememb na naročniškem razmerju.
 • Vklapljati nekaterih storitev prek SMS sporočil ali drugih kanalov.

Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Obvestilo o vzdrževalnih delih (21. 05. 2020)

Zaradi vzdrževalnih del na IT sistemih bodo v soboto 23. 5. 2020 motene nekatere bob storitve.

V soboto tako ne bo možno:

 • Spreminjati ali sklepati mobilnih naročniških paketov.
 • Oddajati naročil v spletni trgovini.
 • Dostopati do portala ali aplikacije moj bob, zato ne bo možno plačilo računov, vklopi in spremembe ter pregled stanja.
 • Vklapljati storitev prek SMS sporočil ali drugih kanalov.
 • Polnjenje računa za predplačnike.
 • Registracija v moj bob.
 • Plačilo parkirnine na avtomatih.
 • SMS donacije.

Uporabnike prosimo, da v izogib izklopom, zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do petka do 16.00 ure. V tem času ne bo možno urediti odloga plačila.

Na voljo pa bodo storitve:

 • VALÚ plačevanje.
 • Obvestila ob porabljeni količini prenosa podatkov ali pri visoki porabi.
 • Urgentne storitve, kot je na primer blokada storitev pri kraji telefona.

Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Spremembe količine prenosa podatkov na paketu drzni bob (5. 05. 2020)

Z dnem 5. 5. 2020 se zvišajo količine prenosa podatkov na naročniškem in predplačniškem pogovornem paketu drzni bob in sicer iz sedanjih 25 GB na 35 GB prenosa podatkov v Sloveniji. Cena paketa ostaja nespremenjena. Sprememba velja tako za nove kot za obstoječe bob naročnike in predplačnike.

Obstoječim naročnikom paketa drzni bob bo količina samodejno povišana na dan 5. 5. 2020. bob predplačniki, ki uporabljajo zakup drzni bob, bodo višje količine prejeli z naslednjo aktivacijo zakupa po tem datumu.

 

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Sprememba količine prenosa podatkov (31. 03. 2020)

Z dnem 1. 4. 2020 se zviša količina prenosa podatkov na pogovornem naročniškem paketu magični bob in sicer iz 45 GB na 50 GB prenosa podatkov v Sloveniji. Cene in ostale količine ostanejo nespremenjene.

Sprememba velja tako za nove kot obstoječe naročnike paketa magični bob. obstoječim naročnikom se na dan 1. 4. 2020 samodejno resetira števec porabe prenosa podatkov za tekoče obračunsko obdobje na 0 MB ter doda 50 GB prenosa podatkov.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

1. 1. 2020 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/920 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju in sicer se zniža s 4,50 EUR na 3,50 EUR na GB. Posledično se poviša meja pravične rabe pri nekaterih tarifah z odprtim prenosom podatkov. To pomeni, da se pri omenjenih tarifah poveča količina iz domačega zakupa podatkov, ki je v EU gostovanju na voljo za uporabo brez pribitkov. Cena maloprodajnih pribitkov za prenos podatkov se hkrati zniža in bo od 1.1.2020 znašala 4,27 EUR/GB (trenutno 5,49 EUR/GB). Cena maloprodajnih pribitkov za regulirano poslano MMS sporočilo v EU gostovanju se prav tako zniža in bo od 1.1.2020 znašala 0,00417 EUR (trenutno 0,0054 EUR). Vsi zneski vključujejo DDV.

Obstoječe in nove meje pravične rabe prenosa podatkov v EU/EEA gostovanju:
 
          Paket   Trenutna meja pravične rabe    Meja pravične rabe od 1.1.2020
magični bob 4.608  7.192
hit bob+  3.072  3.833
VIP bob 5.120 5.272
hit bob  3.072  3.833
drzni bob  4.096   4.792

 
Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.
 
Evropska unija je maja 2017 sprejela in uvedla Splošno uredbo o varstvu podatkov (bolj znano po kratici GDPR). V času od uvedbe smo pripravili nekaj sprememb, nekatere vidike uporabe podatkov podrobneje opredelili in dodatno pojasnili. Politika varstva osebnih podatkov se tako spreminja le v manjšem delu, kjer dodatno pojasnjuje in navaja namene obdelave osebnih podatkov.

Nova Politika varstva osebnih podatkov bo začela veljati z dnem 1.12.2019.

Politiko varstva osebnih podatkov najdete tukaj.

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do uveljavitve sprememb odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.
 
Z dnem 11. 11. 2019 se ukinjajo paketi brutalni bob, mogočni bob, mini bob, super bob in big bob. Posledično bodo nove aktivacije paketov brutalni bob, mogočni bob, mini bob, super bob in big bob onemogočene, vsi obstoječi uporabniki na teh paketih, pa bodo lahko le-tega uporabljali do 10. 11. 2019, po tem datumu pa bodo avtomatsko migrirani na nove pakete.
Uporabniki na paketih brutalni bob, mogočni bob in super bob bodo avtomatsko migrirani na nov paket magični bob, uporabniki na paketu mini bob bodo avtomatsko migrirani na paket hit bob in uporabniki na paketu big bob bodo avtomatsko migrirani na paket drzni bob.
Prav tako lahko uporabniki na paketih, ki se zapirajo, v obdobju med 9. 10. 2019 in 10. 11. 2019 brezplačno migrirate na katerikoli aktualni paket v bob ponudbi. V nasprotnem primeru boste z 11. 11. 2019 avtomatsko migrirani na nov paket.
 
Kaj, če se s spremembo ne strinjate?
Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do 10. 11. 2019 odstopite od naročniške pogodbe, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
 
Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 068 680 680.
Sprememba imena Moneta v VALÚ Moneta (13. 06. 2019)
(13. 6. 2019)
 
Danes je Telekom Slovenije ukinil blagovno znamko Moneta in jo nadomešča z VALÚ Moneta. Za več informacij o spremembi, obiščite www.valu.si ali pokličite na 041440880.

Storitev VALÚ Moneta se po novem ne aktivira več takoj ob prvem nakupu, ampak si jo morate novi uporabniki storitve najprej vklopiti. To storite tako, da pošljete SMS s ključno besedo »VALU MONETA OSNOVNA« ali »VALU MONETA NAPREDNA« na 1919, na portalu moj bob ali s klicem v center za pomoč uporabnikom 068 680 680. Za obstoječe uporabnike storitve VALÚ Moneta ni sprememb.
 
Obvestilo o spremembah na naročniškem in predplačniškem paketu hit bob (21. 05. 2019)

(21. 5. 2019)

Z dnem 21. 5. 2019 se spremeni količina prenosa podatkov na naročniškem in predplačniškem paketu hit bob in sicer na 5 GB. Sprememba ne velja za vse obstoječe naročnike, ki imajo na dan 21. 5. 2019 že aktiven paket hit bob. Predplačniki, ki imajo aktiven zakup hit bob, bodo še vedno imeli vključenih 10 GB prenosa podatkov, vse dokler je zakup aktiven. Če predplačnik zakup izklopi ali nima zadostnega dobroimetja za ponovni zakup, bo ob morebitni naslednji aktivaciji zakupa hit bob, prejel zakup po novih pogojih.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 068 680 680 ali na info@bob.si.

Sprememba cen in pogojev mednarodnih storitev na podlagi EU regulacije (12. 04. 2019)

(15. 5. 2019)

15. 05. 2019 se bo znižala cena za glasovne mednarodne klice iz Slovenije, ki se zaključujejo v kateri od drugih držav EU/EEA območja: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Poljska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Islandija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo, vključno s prekomorskimi območji: Francoska Gvajana, Gibraltar, Guadeloupe, Martinik in Reunion.

Nova, nižja cena klicev znaša 0,19 EUR na minuto brez DDV oz. 0,2318 EUR na minuto z DDV.

Spremembe ureja Uredba (EU) št. 2018/1971 in te veljajo izključno za glasovne storitve, ne spreminja pa se cena za podatkovne (CSD) in video klice.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

Spremembe količine in hitrosti prenosa podatkov (28. 03. 2019)

(1. 4. 2019)

Z dnem 1. 4. 2019 se zvišajo količine prenosa podatkov na pogovornih paketih drzni bob in hit bob in sicer:

 • drzni bob iz 20 GB na 25 GB in 
 • hit bob iz 5 GB na 10 GB prenosa podatkov.

Z istim dnem se zviša tudi hitrost prenosa podatkov na vseh pogovornih paketih bob z LTE hitrostjo prenosa podatkov in sicer iz hitrosti: do 40/5 mbit/s na hitrost: do 50/10 mbit/s.

Obenem cena paketov bob ostaja nespremenjena.

Sprememba bo veljala tako za nove kot za obstoječe bob naročnike pogovornih paketov ali predplačnike.

Obstoječim bob naročnikom pogovornih paketov bo količina in hitrost prenosa podatkov povišana avtomatsko od 1. 4. 2019 naprej. bob predplačniki bodo višje hitrosti prav tako pridobili od 1. 4. 2019 naprej, višje količine prenosa podatkov pa z naslednjim polnjenjem od tega datuma.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 ali na info@bob.si.

(30.11.2018)

1.1.2019 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/920 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju. Ta se iz 6,00 EUR zniža na 4,50 EUR. Zaradi spremembe maloprodajne cene bomo količine zajete v pravično rabo v EU pri nekaterih tarifah povečali. Hkrati bomo spremenili tudi višino maloprodajnih pribitkov v EU gostovanju, ki bodo od 1. 1. 2019 znašali 5,49 €/GB (z DDV).

Količine pravične rabe za svoj paket lahko preverite v spodnji tabeli:

    Pravična raba 2018 Pravična raba 2019  
  mogočni bob 3.356 5.120  
  hit bob 2.235 3.072  
  vip bob 3.075 5.120  
  drzni bob 2.796 4.096  
         

Vse količine v tabeli so v megabajtih (MB).

 

Zaradi navedenih sprememb in z namenom preprečevanja zlorab se bodo v skladu z EU regulacijo nadgradili tudi Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev (spreminja se poglavje: VIII. Gostovanje kot v domačem omrežju, vse kasnejše točke pa se preštevilčijo).

S 1.1.2019 spreminjamo tudi Posebne pogoje aktivacije storitev preko SMS sporočil in sicer v delu, kjer je bila urejena starostna omejitev aktivacije storitev preko SMS sporočil (briše se dosedanja 6. točka, vse kasnejše točke pa se preštevilčijo).

 

Posebne pogoje najdete na spodnji povezavi:

Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev - v veljavnosti od vključno 1. januarja 2019 dalje
Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev - s popravki
Posebni pogoji aktivacije storitev preko SMS sporočil - v veljavnosti od vključno 1. januarja 2019 dalje
Posebni pogoji aktivacije storitev preko SMS sporočil – s popravki
 

Kaj če se s spremembo ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do 31. 12. 2018 odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo smo na voljo na številki 068 680 680 in na info@bob.si.

Z dnem 1. 11. 2018 se ukinjata paketa kul bob in praznični bob. Posledično bodo nove aktivacije paketa kul bob onemogočene, vsi obstoječi uporabniki na paketu kul bob, pa bodo lahko le-tega uporabljali do 31. 10. 2018, po tem datumu pa bodo avtomatsko migrirani na nov paket hit bob. Prav tako bodo onemogočene nove aktivacije na paketu praznični bob, vsi obstoječi uporabniki na paketu praznični bob, pa bodo lahko le-tega uporabljali do 31. 10. 2018, po tem datumu pa bodo avtomatsko migrirani na nov paket drzni bob. Prav tako lahko v obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2018 brezplačno migrirate na katerikoli aktualni paket v bob ponudbi. V nasprotnem primeru boste s 1. 11. 2018 avtomatsko migrirani na nov paket.

 

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do 31. 10. 2018 odstopite od naročniške pogodbe, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
 
Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 068 680 680.

Obvestilo o spremembi pogojev (14. 05. 2018)

14. 6. 2018 se spreminjajo Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev in Posebni pogoji za izvajanje storitev bob, v katerih se dodaja točka VI. Spremljanje in nadzor porabe podatkovnih storitev.

Od vključno 14. 6. 2018 dalje bo za vse bob naročnike onemogočen prenos podatkov ob dosegu 500 MB (oz. 20 EUR) prenosa podatkov izven zakupljenih količin v obračunskem obdobju na območju Republike Slovenije. Za bob predplačnike bo prenos podatkov onemogočen ob dosegu 300 MB (oz. 20 EUR) prenosa podatkov izven zakupljenih količin v koledarskem mesecu na območju Republike Slovenije.

Storitev se uvaja z namenom preprečevanja visokih stroškov in bo samodejno vklopljena za vse naročnike in predplačnike. V kolikor si želite storitev izklopiti, pošljite SMS s ključno besedo »brez limita« na 0680 ali s klicem na 068 680 680.

S 25. majem 2018 stopijo v veljavo spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov na območju EU (GDPR). Namen sprememb je poenotiti pravila za varstvo osebnih podatkov na območju EU in predvsem zagotoviti še bolj skrbno ravnanje z osebnimi podatki v vseh organizacijah, ki obdelujejo osebne podatke.

Osebne podatke svojih uporabnikov v skladu s trenutno veljavno zakonodajo že sedaj obdelujemo nadvse skrbno in odgovorno. V prihodnje pa bomo skrbnost in odgovornost pri obdelavi vaših osebnih podatkov dvignili na še višjo raven ter vam tako omogočili še boljšo uporabniško izkušnjo.

Zaradi uskladitve z Uredbo (EU) 2016/679 - Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) s 25. majem 2018 spreminjamo Splošne pogoje za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in vse ostale posebne pogoje bob. Od tega dne dalje obdelavo osebnih podatkov naših uporabnikov generalno urejamo v Politiki varstva osebnih podatkov družbe A1 Slovenija, d. d., Šmartinska 134b, Ljubljana, kot upravljavca osebnih podatkov uporabnikov bob, posamezne posebnosti pa še naprej v posebnih pogojih bob.

Nova ureditev na področju uporabe in obdelave osebnih podatkov prinaša številne prednosti za uporabnike, na primer:
 • še bolj vam prilagojeno obveščanje,
 • okrepljen nadzor nad vašimi osebnimi podatki in njihovo preprosto spreminjanje,
 • enostavnejše podajanje zahteve za popravek in izbris osebnih podatkov,
 • možnost prenosa podatkov na drugo organizacijo,
 • podajanje jasne in izrecne privolitve, za katere namene lahko uporabljamo vaše podatke.  
V primeru kakršnih koli vprašanj glede Splošne uredbe o varstvu podatkov in spremembah, ki jih prinaša, se lahko obrnete na bob klicni center (info@bob.si; 068 680 680).

Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev

1.1.2018 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/920 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju in sicer se zniža s 7,7 EUR na 6,0 EUR. Posledično se spremeni meja pravične rabe pri nekaterih tarifah z odprtim prenosom podatkov kot tudi višina maloprodajnih pribitkov na prenos podatkov v EU gostovanju, ki od 1.1.2018 znaša 7,32 EUR/GB z DDV. Novim reguliranim pogojem se ustrezno prilagodijo tudi Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev (spremenijo se točke 35, 39 in 40; točka 41 se briše in vse kasnejše točke se preštevilčijo). 

 

Pravična raba prenosa podatkov na paketih

    2017 2018  
  vip bob 2396 MB 3075 MB  
  mogočni bob 2614 MB 3356 MB  
  super bob 2396 MB 3000 MB  
         

 

Splošni akt o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe (7. 10. 2017)

V skladu s Splošnim aktom o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe vas obveščamo, da boste imeli od 12.10.2017 dalje možnost na spletni strani www.bob.si izbrati, na kateri način želite biti obveščeni o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe. Če tega ne boste posebej izbrali, vas bomo obveščali prek sporočil SMS.

 

Obveščamo vas, da s 05. 10. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni:

kjer se spremeni točka št. 10, ki se sedaj glasi:

»Pogoj za uporabo bob storitev po bob naročniški pogodbi je bob dobroimetje. Ob sklenitvi bob naročniške pogodbe pridobi bob predplačnik 100 enot začetnega bob dobroimetja, pri čemer 1 enota bob dobroimetja predstavlja 1 min govorne zveze ali 1 SMS ali 1 MB prenosa podatkov, na področju oziroma v okviru Republike Slovenije. Če tega začetnega bob dobroimetja ne porabi v prvih zaporednih 12 mesecih od vključno dneva sklenitve bob naročniške pogodbe oziroma, če v tem obdobju preide iz predplačniškega na naročniški bob paket, bob predplačnik izgubi pravico do morebitnega preostalega začetnega bob dobroimetja, v posledici česar A1 zneska tega morebitnega preostalega začetnega bob dobroimetja ni dolžan vrniti (plačati) bob predplačniku.«.

Sprememba velja za nove bob naročnike, ki naročniško razmerje sklenejo od dne 05. 10. 2017 dalje. 

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 068 680 680 ali na info@bob.si

 

Obveščamo vas, da zaradi uskladitve s spremembami, ki jih prinaša novela Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C) z 27. 8. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni:

kjer se spremeni točka št. 69, ki se sedaj glasi:

»69. V primeru prekinitve Naročniške pogodbe mora Naročnik skladno s Cenikom poravnati strošek prekinitve Naročniške pogodbe oziroma zapiranja računa in vse še neporavnane obveznosti iz naslova Naročniške pogodbe, ki so nastale do prenehanja veljavnosti Naročniške pogodbe. V primeru prekinitve pogodbe oziroma dodatka, ki vsebuje dogovor o zagotovitvi posebne ugodnosti, mora Naročnik skladno s Cenikom poravnati strošek predčasnega prenehanja veljavnosti te pogodbe oziroma dodatka, ki vsebuje dogovor o zagotovitvi posebne ugodnosti, vračilo sorazmernega dela prejete ugodnosti, ki se obračuna v višini, kot je vsakokrat določena v tej pogodbi oziroma dodatku, ki vsebuje dogovor o zagotovitvi posebne ugodnosti, kot tudi vse morebitne neporavnane obveznosti iz naslova te pogodbe oziroma dodatka, ki vsebuje dogovor o zagotovitvi posebne ugodnosti. V primeru prenosa telefonske številke k drugemu operaterju, mora Naročnik skladno s Cenikom poravnati tudi strošek prenosa številke iz mobilnega oziroma fiksnega omrežja A1 (MNP oziroma FNP).«

In

Kjer se spremeni točka št. 15 tako, da se doda nov odstavek, ki se glasi:

»V primeru prekinitve Rednega naročniškega razmerja oziroma Naročniške pogodbe mora bob naročnik poravnati, ne glede na določbo št. 69 Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, le vse morebitne še neporavnane obveznosti iz naslova Naročniške pogodbe, ki so nastale do prenehanja veljavnosti Naročniške pogodbe in nobenih dodatnih stroškov za samo prekinitev pogodbe. V primeru prenosa telefonske številke k drugemu operaterju, mora bob naročnik skladno s Cenikom poravnati tudi strošek prenosa številke iz mobilnega omrežja A1«

Za obstoječe bob naročnike predvidene spremembe ne prinašajo dejanskih sprememb, saj predstavljajo le drugačen zapis obstoječih pogojev.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 068 680 680.

 

Sprememba mesečne naročnine na paketu vip bob (16. 08. 2017)

S 16. 8. 2017 se v ceniku spreminja cena mesečne naročnine na paketu vip bob in sicer iz 8,99 EUR na 10,99 EUR z DDV. Sprememba cene ne velja za obstoječe naročnike paketa vip bob, ki so naročniško razmerje sklenili v sklopu promocijske ponudbe do 31.7.2017.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo pokliči na 068 680 680 ali piši na info@bob.si.

 

V skladu z Uredbo (EU) št. 531/2012, kot je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 2120/2015 in dopolnjena z Uredbo (EU) Evropske komisije št. 2016/2286 (v nadaljevanju: EU regulacija) A1 Slovenija, d. d. (v nadaljevanju: A1) uvaja za vse svoje uporabnike, ki uporabljajo mobilne storitve v državah oz. pri operaterjih znotraj območja EU/EEA (v nadaljevanju: EU gostovanje), nove pogoje gostovanja in spreminja Posebne pogoje za izvajanje mobilnih storitev.

 
 1. Gostovanje kot v domačem omrežju

S 15.06.2017 se uvaja poln koncept »gostovanja kot v domačem omrežju« (t.i. Roam Like at Home oz. RLAH), s katerim se ukinjajo pribitki na domače cene oz. pogoje. To pomeni, da boste bob uporabniki med EU gostovanjem lahko uporabljali mobilne storitve iz nacionalnih zakupov oz. po enakih cenah in ostalih pogojih kot doma. EU gostovanje bo tako postalo enako cenovno ugodno kot doma, saj praviloma ne vsebuje več dodatnih stroškov za porabo, kjer domači paketi vsebujejo zakupe klicev, sporočil oz. prenosa podatkov.

Politika poštene uporabe podatkovnega gostovanja:

Paketi z večjo količino zakupa za prenos podatkov doma bodo v EU gostovanju vsebovali določeno mejo brezplačne uporabe iz zakupljenih količin prenosa podatkov, nad katero bo še vedno obračunan pribitek, ki od 15.06.2017 znaša 9,394 EUR za GB (gigabajt) prenesenih podatkov in se obračunava po reguliranem intervalu 1 kB. Meja, nad katero se zaračunava navedeni pribitek, je izračunana na podlagi mesečne naročnine za mobilne telekomunikacijske storitve, ki se plačuje za paket oz. opcijo po enačbi: Meja (v GB) = 2 x mesečna naročnina za mobilne telekomunikacijske storitve brez DDV / regulirana medoperaterska veleprodajna cena za prenos podatkov v gostovanju. Regulirana medoperaterska veleprodajna cena brez DDV za prenos podatkov v gostovanju od 15.06.2017 znaša 7,70 EUR brez DDV za GB. Po enaki formuli se izračuna meja tudi pri primerih dodatnih opcij z zakupom prenosa podatkov.

Meja, nad katero se zaračunava navedeni pribitek, je lahko tudi višja od regulirane, če je to določeno v veljavnem ceniku bob.

Izkazovanje trajnih vezi z območjem Republike Slovenije:

Za uporabo mobilnih storitev v EU gostovanju po domačih cenah in ostalih pogojih gostovanja kot v domačem omrežju mora uporabnik mobilnih storitev A1 predložiti dokazila o trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS).

Trajne vezi z območjem RS imajo vsi uporabniki ne glede na državljanstvo, ki na tem območju dejansko prebivajo ali so na tem območju pogosto in bistveno prisotni zaradi šolanja, trajnega delovnega ali drugega pogodbenega razmerja, ki terja fizično prisotnost (vključno z obmejnimi delavci, ki na delo hodijo čez mejo RS). Navedeno se lahko izkazuje z dokazilom: o vpisu v redne programe šolskih ali visokošolskih zavodov v RS; o delovnem razmerju s krajem opravljanja dela v RS; o trajnih pogodbenih razmerjih v RS, ki vključujejo znatno stopnjo fizične prisotnosti v primeru samozaposlenih oseb; o trajnih prejemkih iz javnih sredstev vezanih na prisotnost v RS ipd.

Naročniki, ki sklenejo naročniško razmerje z A1 po 15.06.2017, izkažejo trajne vezi pri sklenitvi naročniškega razmerja z osebnim dokumentom ali drugim zgoraj navedenim dokazilom o trajnih vezeh z območjem RS, predplačniški uporabniki pa osebno predložitvijo dokazila o trajnih vezeh z območjem RS na prodajnih mestih A1.

Za naročnike, ki imajo na dan 15.06.2017 že sklenjene naročniške pogodbe z A1, se šteje, da so trajne vezi z območjem RS izkazali ob sklenitvi naročniškega razmerja.

Obstoječim in novim predplačniškim uporabnikom, še niso osebno predložili dokazila o trajnih vezeh z območjem RS, se s 15.06.2017 storitve v EU gostovanju pričnejo obračunavati po konceptu »gostovanja kot v domačem omrežju«, si pa A1 pridržuje pravico, da naknadno pozove uporabnika predplačniških mobilnih storitev k predložitvi dokazov o aktualnih trajnih vezeh z območjem RS preko SMS sporočila na zadevno SIM-kartico.

A1 si prav tako pridržuje pravico, da v primeru zaznanih anomalij pri uporabi ali sumu na zlorabe storitev gostovanja, ki temelji na kumulativnem spremljanju objektivnih kazalnikov v obdobju najmanj štirih mesecev, največ dvakrat letno ponovno pozove naročniškega ali predplačniškega uporabnika mobilnih storitev k predložitvi dokazov o aktualnih trajnih vezeh z območjem RS preko SMS sporočila na zadevno SIM-kartico. Uporabnik lahko v roku 15 dni po poslanem pozivu osebno predloži A1 zgoraj navedena dokazila o aktualnih trajnih vezeh z območjem RS hkrati z zadevno SIM-kartico, sicer se po izteku tega roka prenehajo uporabljati pogoji gostovanja kot v domačem omrežju in se začnejo v skladu s pogoji EU regulacije v EU gostovanju obračunavati pribitki na vse opravljene storitve dokler uporabnik ne dokaže trajne vezi z območjem RS. V tem primeru mu bodo pogoji gostovanja kot v domačem omrežju začeli veljati naslednji delovni dan.

Od 15.06.2017 znašajo pribitki za EU gostovanje: 0,03904 EUR na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija, 0,0132 EUR na minuto dohodnega klica, 0,0122 EUR na poslani SMS, 0,0092 EUR na poslani MMS in 9,394 EUR na GB prenesenih podatkov.

 
 1. Sprememba Posebnih pogojev za izvajanje mobilnih storitev

S 15.06.2017 se v Posebnih pogojih za izvajanje mobilnih storitev doda novo poglavje VIII z naslovom Gostovanje kot v domačem omrežju, v katerem so urejene spremembe glede gostovanja, ki so predstavljene v prvi točki tega obvestila. Obstoječe poglavje VIII se preštevilči v poglavje IX. Na enak način se tudi preštevilčijo točke tega poglavja.

Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev

Naročniki, za  katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličite 068 680 680 ali pišete na info@bob.si ter na spletni strani www.bob.si. Vse navedene cene, zneski oz. pribitki vsebujejo DDV, razen kjer je navedeno drugače.

 

 

 1. Obveščamo vas, da s 20. 4. 2017 stopi v veljavo nov koncept splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev. Nov koncept v celoti nadomešča do sedaj veljavne Splošne pogoje za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in obsega:
 

Za Naročnike, ki imajo na dan 20. 4. 2017 že sklenjeno Naročniško pogodbo velja, da po preteku roka 30 dni za uveljavitev sprememb Naročniške pogodbe, to je na dan 20. 5. 2017, nov koncept v celoti nadomesti do tedaj veljavne Splošne pogoje za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike.

Za vse Naročnike velja, da z dnem, ko zanje prične veljati nov koncept splošnih in posebnih pogojev, zanje hkrati s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike veljajo tudi Posebni pogoji za izvajanje  mobilnih storitev. 
 

 
 1. Obveščamo vas, da s 20. 04. 2017 stopijo v veljavo sledeči posebni pogoji, ki nadomestijo doslej veljave istovrstne posebne pogoje in sicer:
  Kjer se spremeni točka št. 11, ki se sedaj glasi:

»Najvišje možno bob dobroimetje določa bob cenik ali pa je objavljeno v bob navodilih. Ko višina bob dobroimetja znaša 0,50 EUR, A1 o tem obvesti bob predplačnika z SMS sporočilom. Ko bob dobroimetje zadošča le še za 1 minuto vzpostavljene govorne zveze, A1 o tem obvesti bob predplačnika z zvočnim piskom, ko pa le še za 0,5 minute, pa z dvema zvočnima piskoma. bob dobroimetje lahko bob predplačnik črpa 90 dni od dneva zadnjega vplačila na bob račun. Če v 90 dneh ni bilo opravljeno nobeno vplačilo v znesku 5,00 EUR ali več na bob račun, bob predplačnik, v okviru bob storitev, ne more več vzpostavljati govornih zvez in pošiljati SMS sporočil, lahko pa jih sprejema. Če bob predplačnik v obdobju od 91. do 270. dneva od dneva zadnjega vplačila na bob račun znesek 5,00 EUR ali več, vplača na bob račun znesek po bob kartici, lahko ponovno črpa tudi morebitno bob dobroimetje, ki ga je imel 90. dan od dneva zadnjega vplačila na bob račun. Če od dneva zadnjega vplačila na bob račun poteče 270 dni, bob predplačnik ne more več vplačevati zneskov določenih v bob karticah na svoj dotedanji bob račun (bob račun je zaklenjen) in izgubi pravico do morebitno še obstoječega bob dobroimetja, v posledici česar A1 zneska tega morebitnega bob dobroimetja ni dolžan vrniti (plačati) bob predplačniku. V posledici sme A1, brez posebnega predhodnega obvestila, v okviru bob naročniškega razmerja bob predplačniku tudi odvzeti bob telefonsko številko ter mu onemogočiti uporabo Kartice bob-SIM.«. Kjer se črta uvodno pojasnilo, ki se glasi:

»Ti splošni pogoji veljajo za obstoječe bob naročnike, ki na dan 14. 11. 2012 že imajo sklenjeno soglasje za direktno obremenitev (trajnik) pri svoji banki, za namen plačila računa za opravljene storitve blagovne znamke bob. Do nadaljnjega za bob naročnike ni možna sklenitev novega »soglasja za direktno obremenitev SEPA«, zato se vse določbe teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na sklenitev soglasja, za bob naročnike ne uporabljajo in ne veljajo. Obstoječi bob naročniki, ki že imajo sklenjena soglasja za direktno obremenitev na dan 14. 11. 2012, lahko to soglasje ukinejo z izpolnitvijo »Zahtevka za ukinitev soglasja za direktno obremenitev SEPA«, ki se nahaja na spletni strani www.bob.si.
 

Z dnem uveljavitve novega koncepta splošnih in posebnih pogojev, kot je opisan pod točko 1 zgoraj, se posredno spremenijo tudi vsi ostali posebni pogoji, tako da se sklicujejo na nov koncept splošnih in posebnih pogojev. Za Naročnike, ki imajo na dan 20. 4. 2017 že sklenjeno Naročniško pogodbo velja, da se ti posebni pogoji spremenijo po preteku roka 30 dni za uveljavitev sprememb Naročniške pogodbe, to je na dan 20.05.2017.

Vsi pogoji se spreminjajo tudi na način, da se od 20. 4. 2017 nanašajo na novo firmo operaterja, ki se z dnem 20. 4. 2017 spremeni tako, da se glasi A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. oz. A1 Slovenija, d. d.. in novo znamko A1 in njej sorodne znamke, pod katerimi bo družba operaterja tudi v bodoče ponujala svoje storitve.

 

Naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličite 068 680 680 ali pišete na info@bob.si ter na spletni strani www.bob.si.

 

S 1. 2. 2017 se v  Splošnih pogojih za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike doda točka 26.a z vsebino:
 
»Naročnik lahko vklaplja in izklaplja različne tarife in opcije ter na druge primerne načine prilagaja Elektronske komunikacijske storitve, ki so predmet naročniške pogodbe, na način in pod pogoji, kot jih vsakokrat določi in Naročniku na ustrezen način sporoči Si.mobil. Naročnik se strinja, da z začetkom izvajanja Elektronske komunikacijske storitve, ki jo je vklopil preko SMS sporočil, preko telefonskih klicev, preko spleta in v drugih primerih, ko nista hkrati prisotna Si.mobil in Naročnik, Naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe, ki bi jo sicer lahko uveljavljal v roku 14 dni od vključitve te storitve z izpolnitvijo obrazca dostopnega na spletni strani www.a1.si pod zavihkom sodelovanje/splošni pogoji/ obrazec za vračilo blaga za fizične osebe. V vsakem primeru pa je vsako Elektronsko komunikacijsko storitev mogoče za  naprej izklopiti na način, kot je določen v vsakokratnih splošnih ali posebnih pogojih Simobila.«
 
Obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi na spletni strani www.bob.si brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti uporabnikov. Več informacij o spremembah je na voljo na 068 680 680.

 

Obvestilo o spremembi pogojev v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta (7. 12. 2016)

Obveščamo vas, da s 1. 1. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, v katerih bodo spremembe vezane na izpolnjevanje obveznosti družbe Si.mobil d.d. iz 4. člena Uredbe 2015/2120/EU za mobilne elektronske komunikacijske oziroma telekomunikacijske storitve, ki jih družba nudi. Navedeni 4. člen Uredbe 2015/2120/EU namreč nalaga ponudnikom storitev dostopa do interneta, da v vsaki pogodbi (sestavni del so tudi navedeni splošni pogoji), ki vključuje storitve dostopa do interneta navede določene informacije, razlago in postopke, ki zagotavljajo ukrepe v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta.
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 068 680 680.

 

Obvestilo o spremembi pogojev v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta – dejanske spremembe (3. 12. 2016)

Obveščamo vas, da s 1. 1. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike (priloženi pogoji z označenimi spremembami), v katerih je dodano poglavje VII. Dostop do odprtega interneta in s tem v skladu tudi definiciji hitrosti, vse vezano na izpolnjevanje obveznosti družbe SI.MOBIL d.d. iz 4. člena Uredbe 2015/2120/EU za mobilne elektronske komunikacijske. Navedeni 4. člen Uredbe 2015/2120/EU namreč nalaga ponudnikom storitev dostopa do interneta, da v vsaki pogodbi (sestavni del so tudi navedeni splošni pogoji), ki vključuje storitve dostopa do interneta navede določene informacije, razlago in postopke, ki zagotavljajo ukrepe v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 068 680 680.

 

sprememba protokola WAP (15. 09. 2016)

kot del stalnih sprememb in s povečanim številom pametnih telefonov v našem omrežju smo se odločili, da v skladu z razvijajočo se tehnologijo posodobimo tudi določene storitve.

zato smo v celoti ukinili protokol WAP 1.x in prešli na spletni protokol – http, za pošiljanje in prejemanje MMS sporočil.

določeni mobilni telefoni bodo za nemoteno delovanje MMS sporočil potrebovali nove nastavitve, in sicer je potrebno v meniju »Nastavitve« izbrati »Vrste povezave« in nato vpisati http namesto WAP.

seznam telefonov, ki potrebujejo nove nastavitve:
Nokia225
BlackBerry9790
BlackBerry9700
BlackBerry9900
HuaweiG5000
ALCATEL_2004C
ALCATEL_2010X
CAT-B100

če potrebujete pomoč z nastavitvami ali imate težave z MMS sporočili pri drugih modelih mobilnih telefonov, nas pokličite na 068 680 680 ali pišite na info@bob.si.

 

Obveščamo vas, da s 17. 08. 2016 stopijo v veljavo spremenjeni Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, kjer se spreminja vsebina 38. in 76. točke kot sledi:

38. »Če tako določa Naročniška pogodba ali Cenik, mora Naročnik, za posamezno Obračunsko obdobje ali za drugo obdobje določeno v Naročniški pogodbi ali v Ceniku, določen znesek iz naslova svojih obveznosti do Si.mobila  po Naročniški pogodbi plačati vnaprej. Če v tem primeru to obdobje iz kateregakoli razloga ne poteče v celoti (npr.: zaradi prenosa sklenjene Naročniške pogodbe na novega Naročnika, …), mora Naročnik plačati Si.mobilu (poleg ostalih obveznosti v skladu s Cenikom) zgolj sorazmeren del zneska, ki se plačuje vnaprej, izračunan po formuli: znesek, ki se plačuje vnaprej za posamezno obdobje / (deljeno) s številom vseh dni v tem obdobju X (pomnoženo) s številom dni dejanskega trajanja tega obdobja – razen če Naročniška pogodba ali Cenik določa drugače.«

76. Naročniško pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas, lahko pogodbeni stranki kadarkoli odpovesta, pri čemer odpovedni rok traja do konca Obračunskega obdobja, v katerem je bila Naročniška pogodba odpovedana – razen če Naročniška pogodba določa drugače.

Obstoječi naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 068 680 680 ali info@bob.si.

 

obvestilo v primeru nizkega dobroimetja na računu za uporabnike bob predplačniškega paketa (30. 03. 2016)

obveščamo, da bomo spremenili pogoje o načinu obveščanja uporabnikov bob predplačniškega paketa v primeru nizkega dobroimetja na računu. uporabniki ste bili do sedaj obveščeni z SMS sporočilom v primeru, ko je višina dobroimetja znašala 1,0 € ali manj, po novem pa boste obveščeni z SMS sporočilom, ko bo višina dobroimetja znašala 50 centov ali manj. sprememba stopi v veljavo z 30.04.2016.

v skladu z uredbama Evropske komisije 2015/2120 in 2015/2352 ter povezanimi uredbami (v nadaljevanju: EU regulacija) bob uvaja za vse svoje uporabnike, ki uporabljajo mobilne storitve v državah oz. operaterjih, za katere velja EU regulacija (v nadaljevanju: EU gostovanje), nove pogoje gostovanja.

s 30.04.2016 se ukinja koncept obračunavanja po cenah za EU gostovanje in se uvaja koncept »gostovanja kot v domačem omrežju« (t.i. Roam Like at Home oz. RLAH). pomembna razlika med obema konceptoma je, da se za EU gostovanje ukinjajo posebne cene in začnejo veljati cene, kot veljajo v domačem omrežju. enako velja za obračunski interval storitev, ki se uskladi z intervalom za uporabo v domačem omrežju.

v prehodnem obdobju, med 30. 04. 2016 in 14. 06. 2017, se na domače maloprodajne cene v EU gostovanju obračunava še pribitek, in sicer v višini:

 • 0,061 eur na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija,
 • 0,013908 eur na minuto za dohodni klic,
 • 0,0244 eur na poslano sporočilo sms,
 • 0,061 eur na poslano sporočilo mms in
 • 0,061 eur na mb prenosa podatkov.

več informacij o spremembah je na voljo na spletni strani www.bob.si in na številki bob klicnega centra 068 680 680 (klic je za bob uporabnike brezplačen, za uporabnike drugih omrežij pa se klic zaračuna po veljavnem ceniku njihovega operaterja).

 

od 03. 10. 2015 se v določenih delih spreminjajo splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, vse kot izhaja iz spodnjih dokumentov.

dokument z označenimi spremembami:
- splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike

dokument s prečiščenim besedilom in vsebovanimi spremembami:
- splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike 

naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. več informacij je na voljo na 068 680 680.

s 1. 4. 2015 bomo uvedli nekatere spremembe v zaračunavanju:

dodatne storitve:
prekinitev pogodbe oz. zapiranje računa zaradi neplačil bo stalo 9,99 €, ponovna priključnina po izklopu na zahtevo stranke, priklop po plačilu obveznosti ali ponovna aktivacija telefonske številke pa 7,99 €.

klici na posebne kratke številke:
spremenile se bodo cene nekaterih kratkih klicnih številk informativnega značaja, in sicer bo klic na 1987 za AMZS informacije brezplačen, pocenili pa bomo klic na 1977 za posredovanje informacij širšega pomena na 1,66 €/klic in klic na 1991 za klicni center Avtobusne postaje Ljubljana na 1,49 €/klic.
klic na 1970 za DARS informacije o stanju na cestah bo stal 0,66 €/klic, klic na 1180 za informacije o telefonskih naročnikih izven Slovenije bo stal 1,49 €/klic, klic na 1188 za informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji bo 1,49 €za prvo minuto in 0,99 € za naslednje minute, klic na 195 za točen čas bo 0,49 €/klic in klic na 1999 za vozni red Slovenskih železnic 1,49 €/klic.

vse navedene cene vsebujejo DDV.

splošni pogoji:
od 1. 4. 2015 se v določenih delih spreminjajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, vse kot izhaja iz spodnjih dokumentov.
dokument z označenimi spremembami:
-    Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike
dokumenti s prečiščenim besedilom in vsebovanimi spremembami:
-    Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike

naročniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

več informacij je na voljo na 068 680 680.
 

bob bo 25.12.2014 uvedel nov in preglednejši cenik za gostovanje v tujini.
glavna sprememba je razdelitev cenika gostovanja na zgolj 5 območij in sicer glede na geografsko območje in partnerstvo z operaterji. večina cen za gostovanja, predvsem v območju EU in Ex-Yu partnerji, se je znižala.

  klici v Slovenijo, znotraj gostujoče države, v države EU in EFTA klici v ostali svet dohodni klici SMS MMS MB    
EU 0,21 € 2,50 € 0,061 € 0,061 € 0,244 € 0,22 €
Ex-Yu partnerji * 1,15 € 2,50 € 0,40 € 0,30 € 0,84 € 3,90 €
svetovni partnerji ** 1,79 € 2,50 € 0,40 € 0,36 € 0,84 € 4,60 €
nepartnerska omrežja 3,33 € 3,75 € 2,09 € 0,36 € 0,84 € 11,60 €
satelitska omrežja 5,00 € 5,00 € 5,00 € 1,50 € 0,84 € 11,60 €
 

* Ex-Yu partnerji: Srbija (Vip), Makedonija (Vip operator),  Črna gora (Telenor), Kosovo (Ipko), BiH (BH mobile), Albanija (Vodafone).
** svetovni partnerji: Avstralija (Telstra), Egipt (Vodafone), Kitajska (China Mobile), Nova Zelandija (Vodafone), Švica (Swisscom), ZDA (AT&T), Belorusija (Velcom), Rusija (VimpelCom), Turčija (Vodafone), Ukrajina (Kyivstar JCS).

 

nov izgled računa in zaračunavanje tiskanje verzije razčlenjenega računa (10. 07. 2014)

od avgusta dalje boste prejemali bob račun v novem formatu in s podrobnejšimi informacijami o opravljenih storitvah. razčlenjen račun oz. izpis klicev in opravljenih storitev je možno brezplačno pregledovati na portalu moj bob ali z vklopom e-računa, tiskana verzija pa bo od avgusta dalje plačljiva. če boste razčlenjeni račun še vedno želeli prejemati v tiskani obliki, ga lahko od 10.8.2014 ponovno naročite preko portala moj bob, vendar se bodo zaračunali stroški izdaje tiskanega razčlenjenega računa, v višini 1,7 EUR z DDV na izpis. zato vam predlagamo, da na portalu moj bob ali s klicem na bob klicni center 068 680 680 še danes brezplačno vključite e-račun. z vklopom e-računa boste račun skupaj z izpisi opravljenih klicev in storitev namesto v tiskani obliki prejemali elektronsko kar na vaš e-naslov.

od vključno 1.7.2014 nižje cene za gostovanje v EU (1. 07. 2014)

po novem kličete v iz ostalih držav članic EU v Slovenijo za le 0,21 € na minuto, pošiljate SMS sporočila po ceni 0,061 € in za prenesen MB podatkov plačate le 0,22 €. nove cene si poglejte tukaj ali pokličete na 068 680 680.

z dnem 01.08.2014 bomo uvedli spremembo postopka izterjav neplačnikov, kjer bomo podaljšali roke za izvedbo posameznih aktivnosti v zvezi z neplačilom terjatev in spremenili cene s tem povezanih posameznih aktivnosti. za postopek izterjav tako ne bodo več veljala določila točke 16 Posebnih pogojev za izvajanje storitev bob (veljavni do vključno 01.08.2014), ampak bo veljal postopek opisan v točki 55 Splošnih pogojev. prenovljeni Posebni pogoji za izvajanje storitev bob bodo veljali od vključno 01.08.2014 dalje. od 01.08.2014 dalje strošek neplačila bob računa ne bomo več  zaračunali takoj ob izklopu, saj verjamemo, da se lahko račun ponesreči založi, ampak ga bomo v primeru, da stranka računa še vedno ne bo poravnala, zaračunali kasneje v skladu s točko 55 Splošnih pogojev. predlagamo, da v izogib nepotrebnim stroškom račun poravnate v roku ali čim prej po poteku roka za plačilo. stroški, povezani s postopkom izterjav neplačnikov, so objavljeni v cenikih, ki veljajo od 01.08.2014 dalje.  več informacij v spodnjih dokumentih ali na 068 680 680.

s 13.06.2014 smo vpeljali novo številko bob klicnega centra za posredovanje informacij, sklepanje naročniških razmerij in pomoč bob uporabnikom. nova številka 068 680 680 bo postopoma v celoti nadomestila dosedanji številki za Pomoč pri prijavi in aktivaciji naročniškega razmerja (080 680 680) in bob centra za pomoč uporabnikom (090 068 068).
za bob uporabnike je klic iz Slovenije na to številko brezplačen, za uporabnike drugih omrežij pa se klic zaračuna po veljavni tarifi njihovega operaterja.
tudi za pomoč in informacije v tujini uporabniki pokličejo na številko + 386 68 680 680. klic iz tujine na to številko se zaračunava za vse uporabnike skladno s cenikom za klice iz tujine.
informacije o bob ponudbi so sicer dostopne tudi na spletni strani www.bob.si pod rubriko »pomoč in vprašanja«, pišete pa nam lahko tudi na elektronski naslov info@bob.si.
hkrati vas obveščamo, da smo z dnem 13.06.2014 zaradi uveljavitve sprememb veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov spremenili in prilagodili Posebne pogoje spletne trgovine bob in Posebne pogoje za izvajanje storitev bob, ki s tem dnem stopijo v veljavo za vse nove bob uporabnike oz. naročnike.

spremembe maloprodajnih storitev gostovanja v EU (3. 06. 2014)

od 1.7.2014 dalje bomo v skladu z Uredba (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji svojim naročnikom omogočali dostop do reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v EU. naročnik bo lahko izbral alternativnega ponudnika gostovanja maloprodajnih storitev v EU v skladu s Posebnimi pogoji ločene prodaje reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja v EU za bob storitve.

v petek, 20. 6. 2014, začnejo veljati novi Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, v katerem bodo določbe smiselno usklajene s Samoregulacijskim kodeksom o nadomestilih za nedelovanje ali slabše delovanje javnih komunikacijskih storitev operaterjev javnih komunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji, marec 2014, ki je objavljen tukaj. ta sprememba predstavlja spremembo Naročniške pogodbe v smislu 99. točke Si.mobilovih Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike.
 
Splošni pogoji za potrošnike bodo usklajeni s Kodeksom na način, da bo dodano poglavje Nedelovanje ali Slabše delovanje Elektronskih komunikacijskih storitev, možnost odstopa Naročnika od Naročniške pogodbe za primer Testiranja storitev ali Brezplačnega preizkusa ter možnost odstopa Si.mobila za primer ponavljajočega, nedokazanega in neutemeljenega prijavljanja Napak.
več informacij je na voljo na spletni strani www.bob.si ali na številki Centra za pomoč uporabnikom 080 680 680.

obvestilo o spremembi cen za tujino (25. 04. 2014)

obveščamo vas, da bomo s 1.6.2014 spremenili cene za klice iz Slovenije v tujino.

sprememba nekaterih pogojev (17. 04. 2014)

posebne pogoje spletne trgovine bob, posebne pogoje uporabe storitve moj bob in posebne pogoje za uporabo storitve polnjenja računa smo spremenili zaradi prilagoditve varnega spletnega plačevanja s kreditnimi karticami, in sicer je sistem EON MegaPOS zamenjal standard 3D Secure CAP, ki deluje s pomočjo programov avtentikacije, MasterCardovega SecureCode™ in Verified by Visa™ Vise International.

posebni pogoji spletne trgovine bob, posebni pogoji uporabe storitve moj bob in posebni pogoji za uporabo storitve polnjenja računa veljajo od dne 17.04.2014 in so dostopni tukaj.

obračunavanje mesečne naročnine za nazaj prinaša nižji znesek na naslednjem računu. (10. 09. 2013)

z naslednjim obračunskim ciklom bomo mesečno naročnino zaračunavali za nazaj in ne več za mesec vnaprej. sprememba bo zavedena v vseh cenikih za bob naročniške pakete. to pomeni, da bo naslednji račun za vse, ki imate paket z vključeno mesečno naročnino, nižji za strošek mesečne naročnine. mesečna naročnina za oktober pa bo zaračunana na računu, ki ga boste prejeli v mesecu novembru. več informacij je na voljo na e-naslovu info@bob.si ter na številki za pomoč uporabnikom 090 068 068 (klic je plačljiv).

bob je uvedel SMS opomin, ki ga bo z dnem 1. 7. 2013 pošiljal namesto papirne oblike naročnikom, ki imajo neporavnane zapadle obveznosti. SMS opomin bo poslal na številko, ki je predmet naročniške pogodbe in sicer v primeru, če naročnik zamudi s plačilom svojih obveznosti za tri ali več dni od dneva zapadlosti računa. SMS opomin bo vseboval vse elemente potrebne za opomin in se šteje za prejetega, ko ga operater sistemsko odpošlje na konkretno naročniško številko in sicer predvidoma peti dan od dneva zapadlosti računa. s tem SMS opomin postane enakovreden tiskanemu opominu in ga v celoti nadomesti za vse naročnike-potrošnike.
izjeme: papirno obliko opominov bodo prejemali naročniki, ki bodo javili, da uporabljajo naprave, ki ne omogočajo prejemanje sporočil SMS ali bodo podali zahtevo, da želijo še naprej prejemati opomin v papirni obliki, in sicer s klicem na številko 090 068 068 ali preko e-pošte na naslov info@bob.si.

pogoji in dokumenti politika zasebnosti obvestila kontakt osebna izkaznica informacije o piškotkih natisni